اطلاعات در جریان پرسنل در نرم افزار حقوق دستمزد

با نرم افزار حقوق دستمزد قادر به ثبت اطلاعات کلیه پرسنل خود هستیبد همچنین با استفاده از این نرم افزار می‌توانید تمامی اقدامات مالی از جمله، حقوق، عیدی، سنوات و… را به طور اتوماتیک با کمترین اشتباه و بالاترین دقت انجام دهید.

در نرم افزار حقوق دستمزد شرکت شایگان سیستم می‌توانید کلیه اطلاعات در جریان پرسنل خود را مدیریت نمایید. این بخش از نرم افزار حقوق دستمزد اطلاعات در جریان همه ماهه پرسنل که شامل: اطلاعات مأموریت، اطلاعات مرخصی، اطلاعات درمانی پرسنل، یادداشت‌های هر پرسنل، تشویق و توبیخ، هدایای غیر نقدی است که هر کدام به تفکیک تکمیل و یا اصلاح می‌گردد و برای انتقال به اطلاعات کارکرد پرسنل و یا گزارش‌ها استفاده می‌شود که در ادامه هرکدام به تفکیک توضیح داده می‌شود.

این قسمت از طریق منوی اطلاعات پایه > اطلاعات در جریان پرسنل قابل دسترسی است.

 

 اطلاعات مأموریت

برای معرفی و یا اصلاح اطلاعات مأموریت شامل: محل مأموریت، موضوع مأموریت، مدت مأموریت، تاریخ مأموریت، وسیله رفت‌وبرگشت، مقام پیشنهاددهنده، نام و نام خانوادگی، مقام تصویب‌کننده، نام و نام خانوادگی، شماره حکم، مبلغ ثابت مأموریت (مبلغ ثابتی که به ازای مأموریت به پرسنل تعلق می‌گیرد) و ضریب حقوق روزانه (عدد ثابتی که در حقوق روزانه ضرب می‌شود) و مبلغ روزانه مأموریت (مبلغی که به ازای هر روز مأموریت تعلق می‌گیرد به‌صورت پیش‌فرض حقوق روزانه پرسنل درج می‌گردد. لازم به ذکر است که مبلغ فوق قابل اصلاح می‌باشد) و در انتها کل مبلغ مأموریت (جمع مبلغ ثابت مأموریت و مبلغ روزانه مأموریت) درج می‌شود. فرم مأموریت در اطلاعات در جریان پرسنل

 

اطلاعات مرخصی

برای معرفی و یا اصلاح اطلاعات مرخصی که شامل: مدت مرخصی، تاریخ شروع مرخصی، نوع مرخصی (استحقاقی – استعلاجی – بدون حقوق)، علت مرخصی بدون حقوق، نام موافقت‌کننده می‌باشد، بکار می‌رود و در صورت نیاز به اثر داده شدن روی اطلاعات کارکرد ماهانه باید تاریخ اعمال وارد شود. فرم مرخصی در اطلاعات در جریان پرسنل

 

اطلاعات درمانی پرسنل

برای معرفی و یا اصلاح اطلاعات درمانی شامل: شماره دفترچه بیمه، علت مراجعه، تاریخ مراجعه، نام بیمار، نسبت با بیمه‌شده، نام شرکت معالج، مبلغ ویزیت، مبلغ دارو، مبلغ آزمایش، مبلغ رادیولوژی، مبلغ دندانپزشکی، مبلغ عینک، مبلغ سایر، فرانشیز و کل پرداختی از این فرم استفاده می‌شود. فرم اطلاعات درمانی در اطلاعات در جریان پرسنل

 

تشویق نقدی

اطلاعات مربوط به تشویق و پاداش نقدی در نرم افزار حقوق دستمزد را با واردکردن تعداد روز مورد تشویق با توجه به پایه حقوق روزانه (به‌صورت پیش‌فرض)، تاریخ و توضیحات، مبلغ کل تشویقی را محاسبه نمود. فرم تشویق نقدی در اطلاعات در جریان پرسنل لازم به ذکر است کل مبلغ تشویقی محاسبه‌شده قابل اصلاح می‌باشد. برای انتقال مبلغ پاداش به کارکرد فقط کافیست تاریخ را درست وارد نمود. برای تعریف پاداش ابتدا باید در منوی استانداردها>سایر شماره اضافاتی که باید به عنوان پاداش نشان داده شود را وارد نمایید.

 

تشویق‌نامه

برای معرفی و یا اصلاح اطلاعات تشویق‌نامه برای هر پرسنل با وارد نمودن متن مورد نظر در هر ردیف که شامل بخش توضیحات می‌باشد کامل می‌شود. برای حذف هر ردیف، با استفاده از کلید حذف در بالای فرم ردیف مورد نظر حذف می‌گردد. فرم تشویق‌نامه در اطلاعات در جریان پرسنل

 

توبیخ با کسر حقوق

اطلاعات مربوط به توبیخ با کسر حقوق در نرم افزار حقوق دستمزد را می‌توان با واردکردن تعداد روز مورد توبیخ با توجه به پایه حقوق روزانه (به‌صورت پیش‌فرض)، تاریخ و توضیحات، مبلغ کل توبیخی را محاسبه نمود. لازم به ذکر است کل مبلغ توبیخی محاسبه‌شده قابل اصلاح می‌باشد. برای حذف هر ردیف از اطلاعات توبیخ با کسر حقوق با استفاده از کلید حذف در بالای فرم، ردیف مورد نظر حذف می‌گردد. فرم توبیخ با کسر حقوق در اطلاعات در جریان پرسنل

توبیخ برای درج اطلاعات

در توبیخ‌نامه برای هر پرسنل، با ورود متن مورد نظر در هر ردیف که شامل بخش توضیحات می‌باشد، کامل می‌شود. برای حذف هر ردیف با استفاده از کلید حذف ردیف مورد نظر حذف می‌گردد. فرم توبیخ در اطلاعات در جریان پرسنل

 

هدایای غیر نقدی

درصورتی‌که به پرسنل هدایای غیر نقدی تعلق بگیرد، با استفاده از این قسمت نرم افزار حقوق دستمزد اطلاعات مربوطه که شامل: نام جنس، مبلغ جنس، تاریخ و توضیحات می‌باشد، کامل می‌شود. برای حذف هر ردیف از هدایای غیر نقدی با استفاده از کلید حذف می‌توان ردیف مربوطه را حذف نمود.